پنجشنبه 21 فروردين 1399   17:53:09
            امام موسی کاظم (ع  ) میفرمایند:شیعه ما تنها کسى است که تقوا پیشه و مطیع خداوند باشد.                    
     
 
مركز پژوهش و اسناد منتشر كرد:
: «اسنادي از سياست‏هاي فرهنگي و اجتماعي در دورة پهلوي دوم (صورت‏جلسات كميسيون بررسي مسائل روزاز سال 1356 1346»- 2جلدي

اين كتاب دوجلدي شامل 643 سند در 1256صفحه، دربرگيرندة صورت‏جلسات كميسيون بررسي مسائل روز در بيش از يك دهه(15 خرداد 1346 تا 2 خرداد 1356) فعاليت است كه در قطع وزيري منتشر گرديده است.
 با عنايت به اينكه دورة فعاليت كميسيون همزمان با تداوم نهضت امام خميني (ره) و مبارزات مخالفين حكومت پهلوي بوده، اطلاعات كم‏نظيري را از سياست‏هاي رژيم پهلوي در قبال فعاليت‏هاي گوناگون مخالفان حكومت پهلوي و تلاش براي مهار آن از طريق سانسور و ساير محدوديت‏ها، همچنين نحوة انتشار اخبار و تلاش براي هدايت افكار عمومي را آشكار مي‏كند. اين كميسيون با حضور نمايندگان وزارتخانه‏هاي اطلاعات و جهانگردي، فرهنگ و هنر، آموزش و پرورش و پست و تلگراف و تلفن و سازمان اطلاعات و امنيت كشور در وزارت اطلاعات و جهانگردي تشكيل مي‏شد. در متن صورت‏جلسات كميسيون به مواردي چون توجيه افكار عمومي در جهت سياست‌هاي فرهنگي حكومت تلاش براي حفظ آرامش عمومي و تقويت روحية مردم، توجيه مطبوعات و انتشارات نسبت به زمان‌هاي اضطراري، پيش‏بيني طرح مقابلة احتمالي در قبال تبليغات و انتشارات سوء كشورهاي بيگانه و نتيجه‌گيري هرچه بيشتر از انتشار اطلاعات و اخبار مربوط به مسائل روز و ايجاد هماهنگي در اين مورد اشاره شده است.
در پيشگفتار اين كتاب آقاي محمد شيخان معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور، در مورد تأسيس «كميسيون بررسي مسائل روز» و اهداف و مأموريت‏هاي آن مي‌نويسد: «سركوب جنبش [15 خرداد 1342] موجب شكاف عميق حاكميت با اكثريت توده‏هاي مذهبي گرديد. شكافي كه هرچند در ساية تبليغات دروغين پوشانده مي‏شد، اما همواره اصلي‏ترين نگراني رژيم پهلوي از افزايش آن بود. از جمله بزنگاه‏هايي كه اين نگراني را دامن زد، جنگ شش‏روزة اعراب و رژيم صهيونيستي در سال 1967 است كه در سالگرد قيام پانزدهم خرداد شعله بركشيد. در نظر سياستگزاران رژيم، اين جنگ مي‏توانست بهانه‏اي براي تجديد فعاليت نيروهاي مخالف، بويژه مذهبيون باشد. از همين رو، كميته يا ستادي  با عنوان «اطلاعات و تبليغات» با هدف كنترل افكار عمومي تشكيل شد تا از بروز حوادثي در ساية اخبار جنگ جلوگيري شود. اين ستاد هرچند در نظر دولتي‏ها وظيفه‏اي پيشگيرانه داشت، اما در باطن در همان مسير سركوب، سانسور و بي‏توجهي به خواسته‏هاي ملي بود. نكته آن كه ادامة حيات اين كميته پس از پايان جنگ شش‏روزه حكايت از اذعان رژيم به عميق بودن بحران در جامعه دارد، بطوري كه بعدها، اين كميته با تغيير نام به «كميسيون بررسي مسائل روز» وظيفه‏اي فراتر از هدف تأسيس اولية خود برعهده گرفت. آنچه از متن صورت‏جلسات برمي‏آيد، ورود كميسيون به مسائل گوناگون فرهنگي و اجتماعي و اعمال سانسور شديد بر روند اطلاع‏رساني در جامعه است».
آقاي شهريار مرادي، سرپرست مركز پژوهش و اسناد نيز در مقدمة كتاب در تحليل فلسفة وجودي كميسيون و اقدامات آن، مي‏نويسد: «به نظر مي‏رسد رژيم پس از سركوب‏هاي متعدد مخالفان، درصدد اعمال سياست اقناع افكار عمومي از طريق كنترل رسانه‏ها و خط‏دهي به آنها  بوده است. همچنين در روند حوادث اجتماعي سعي داشته است كنترل و اقناع را بيش از سياست سركوب به كار برد. البته اين اقناع هم در بطن خود چيزي جز سركوب نبود، چرا كه سانسور و محدوديت، خود نوعي سركوب در حوزة آزادي بيان و[آزادي] فردي است».  وي مي‏افزايد: در كنار اين اقدامات، براي تنبيه و مجازات اصحاب رسانه و همسوكردن آنان با برنامه‏ها و اهداف رژيم، سياست‏هايي در نظر گرفته شده بود كه از «تذكر»، «تذكر شديد»، «كسر سهمية آگهي»، «قطع آگهي»،«عدم انتشار مطالب روزنامه در برنامه‏هاي راديو و تلويزيون» تا «لغو كارت خبرنگاري»، «جمع‏آوري روزنامه پس از توزيع توسط دست‏اندركاران روزنامه»، «توقيف موقت»، توقيف دائم»، «حبس» و ...» را در بر مي‏گرفت.
در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت، فعاليت‌هاي كميسيون بررسي مسائل روز به صورت محدود آغاز شد و در طول بيش از يك دهه، فعاليت‌هاي آن به تدريج گسترش يافت. اسناد موجود نشان مي‌دهند كه كميسيون در دهه 1350 نقش تكميلي در كنار فعاليت‌هاي ساواك داشته است. نكته آخر اينكه در سال‌هاي آخر فعاليت، حوزة دخالت كميسيون بيش از پيش گسترش يافت و تمامي شئون اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي را در بر گرفت. بنابراين، مطالب ارائه شده در اين كتاب بسياري از سياست‏هاي پنهان حكومت پهلوي را عيان مي‏كند كه در كمتر منبعي به اين صراحت و جزئيات تاكنون منتشر شده است.

 
امتیاز دهی
 
 

  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
جدیدترین اخبار
>.
.
..
 
     
     
 
..
.
..
..
.
..
..
.
..